Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ


Ծառայությունների շրջանակում ընկերությունն իրականացնում է հետևյալ գործունեությունը.
 • – Նախնական տվյալների հավաքագրում և ուսումնասիրություն
 • – ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի և դրանց կառուցվածքների գույքագրում և քարտեզագրում
 • – ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի հիդրավլիկական մոդելավորում
 • – ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի գոտիավորում
 • – նախնական բնապահպանական զննություն
 • – հասարակական իրազեկում, սոցիալական/գենդերային ուսումնասիրություններ
 • – ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման համար ներդրումային գնահատում
 • – ֆինանսական վերլուծություն

Նախնական և աշխատանքային նախագծերի մշակում


Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում ընկերությունը մշակում է հետևյալ փաստաթղթերը.
 • – Ընդհանուր դրույթներ և բացատրագիր
 • – Տեխնիկական մասնագրեր
 • – Շրջակա միջավայրի կառավարման և մոնիտորինգի պլան
 • – Աշխատանքային գծագրեր
 • – Ծավալների ամփոփագրեր
 • – Խողովակների, սարքերի և սարքավորումների գնումների փաթեթներ
 • – Նախահաշիվներ

Բնապահպանական և սոցիալական գնահատում


Ընկերությունը իրականացնում է հետևյալ գործունեությունը.
 • – Նախնական բնապահպանական զննություն,
 • – Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում,
 • – Շրջակա միջավայրի կառավարման և մոնիտորինգի պլան
 • – Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվությունների կազմում բնապահպանական փորձաքննության եզրակացության համար,
 • – Շինարարության ժամանակ բնապահպանական հսկողություն:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ-ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • – Հարցման ձևաթերթի մշակում և կազմում,
 • – Արդյունքների մշակում և հաշվետվության կազմում,
 • – Սոցիալական պաշտպանության միջոցառումների մշակում,
 • – Իրականացման և մոնիտորինգի պլանների մշակում,
 • – Ծրագրերի իրականացման մեջ կանանց մասնակցության ապահովում,
 • – Ծրագրերի իրականացման մոնիտորինգի և ծրագրի արդյունքների գնահատման մեջ կանանց մասնակցության ապահովում:

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ
 • – Իրազեկության բարձրացման արշավների իրականացում շահառուների շրջանում,
 • – Իրազեկության բարձրացման և հասարակական մասնակցության ապահովման պլանների մշակում,
 • – Հանդիպումների և կլոր սեղանների կազմակերպում,
 • – Զանգվածային լրատվական միջոցներով տեղեկությունների տարածման կազմակերպում,
 • – Տեղեկատվական նյութերի պատրաստում և տարածում:

Տեխնիկական հսկողություն


Ընկերությունն իրականացնում է շինարարության որակի հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն, ինչպես նաև շինարարական նյութերի և սարքավորումների հմապատասխանությունը, այդ թվում`
 • – Կապալառուի աշխատանքային մեթոդների (միացումների և կաղապարամածի տեղադրում, կաղապարի մաքրում, կոնստրուկցիաների և խոովակաշարերի խրամուղիների հիմքերի նախապատրաստում);
 • – Բետոնի բաղադրիչների համամասնությունների ստուգում, բետոնի լցանյութի հատիկային կազմի վերահսկում, բետոնային աշխատանքների համար պահանջվող սարքավորումների (բետոնախառնիչների, թրթռիչների, և այլն) առկայության ստուգում:
 • – Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, մեխանիզմենրի ու նյութերի սերտիֆիկատների առկայության ապահովում, ինչպես նաև պահանջվող նորմերին ու ստանդարտներին դրանց համապատասխանության ստուգում:
 • – Շինարարական աշխատանքների առաջընթացի և շինարարության ժամանակացույցի հսկողություն, շինարարական աշխատանքների ժաանակ առաջացած պնդիրների հայտնաբերում և ժամանակին լուծում:
 • – Շինարարության ժամանակ անվտանգության, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումների հսկողություն:
 • – Շինարարության հաստատված ժամանակացույցի հիման վրա աշխատանքների կատարման ժամկետների հսկողություն:
 • – Նախագծային փոփոխությունների առաջարկությունների քննարկում:
 • – Աշխատանքային նախագծում չնշված լրացուցիչ ծավալներից բխող հարցերի քննարկում և համաձայնեցում:
 • – Վերանախգծում պահանջվելու դեպքում` փոփոխության պատվերի ընթացակարգի կազմակերպում:
 • – Կատարողական գծագրերի ստուգում:
 • – Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո, թերությունների հայտնաբերման համար սահմանված ամբողջ ժամանակի ընթացքում, երբ կապալառուն պատասխանատու է դրանց վերացման համար, պարբերաբար այցելությունների իրականացում`թերությունների հայտնաբերման և դրանց վերացման վերաբերյալ ցուցումներ տալու նպատակով:

Ուսուցում


Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում ջրամատակարարման, ջրահեռացման, բնապահպանության և տեխնիկական հսկողության բնագավառներում:
 • – Տեխնիկական անձնակազմի ուսուցում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ինժեներների, նախագծողների և շահագործողների համար)
 • – Կեղտաջրի մաքրման նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ուսուցում
 • – Քլորացման սարքավորումների շահագործման անձնակազմի ուսուցում և հրահանգավորում
 • – Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման Գործիքների արկղի ուսուցում
 • – ՇՄԱԳ և ՌԷԳ գործընթացների ուսուցում
 • – Շինարարության հսկողության ուսուցում
 • – ArcView Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (ԱՏՀ) ուսուցում
 • – Ֆինանսական կառավարման անձնակազմի ուսուցում
 • – Ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ջրային ռեսուրսների կառավարման և բնապահպանության հարցերով սեմինարների, կլոր սեղանների և աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպում:

Կարողությունների զարգացում


Ընկերությունը խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցում ջրմուղկոյուղի ընկերություններին` շահագործման և պահպանման, տեխնիկական, առևտրային, կազմակերպչական, կառավարման, կառուցվածքային, բաժանորդների սպասարկման ծառայությունների, ՇՄԱԳ-ի ոլրտներում, այդ թվում`
 • – ռազմավարական և բիզնես պլանների մշակում,
 • – կազմակերպչական կառուցվածքի վերանայում,
 • – վարչությունների գործառույթների վերանայում,
 • – աշխատաքային պարտականությունների նկարագրությունների վերանայում և մշակում,
 • – առևտրային քաղաքականության մշակում/վերանայում,
 • – հաճախորդների սպասարկման կենտրոնների ստեղծում` հաճախորդների բոոքներին/խնդրանքներին արձագանքելու նոր ընթացակարգերով,
 • – կատարողականության ցուցանիշների մշակում,
 • – ջրմուղկոյուղիների համար Կառավարման տեղեկատվական համակարգերի մշակում և կիրառություն,
 • – ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի համար ակտիվների կառավարման համակարգերի մշակում և կիրառություն,
 • – հաշվապահների ուսուցում,
 • – հաշվապահական համակարգչային ծրագրերի իրականացում և ուսուցում,
 • – ընկերություների կառավարման տեղեկատվական համակարգերի մշակում,
 • – նոր սակագների և կառուցվածքի մշակում,
 • – կարգավորող, նորմատիվ և տեխնիկական փաստաթղթերի մշակում: